top of page

Algemene voorwaarden Tante Pollewop Events 2023

Algemene voorwaarden van Tante Pollewop Events te Dieren.

Beschrijft de afspraken en af te sluiten overeenkomsten met opdrachtgevers en derden, gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel Arnhem: 

Artikel 1. Toepasselijkheid algemene voorwaarden 

1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding, offerte en overeenkomst tussen Tante Pollewop Events en opdrachtgever of afnemer. 

1.2 Indien een bepaling van de algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn of wordt vernietigd, laat dat de geldigheid van de overige bepalingen onverlet. Partijen zullen in dat geval voor de nietige respectievelijk vernietigde bepaling een bepaling in de plaats treden die zoveel mogelijk aansluit bij de bedoeling van partijen. 

1.3 De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van opdrachtgever of afnemer wordt uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

 

Artikel 2. Offerte, informatie en inschakeling derden 

2.1 Alle aanbiedingen, prijsopgaven, kostenbegrotingen e.d. van Tante Pollewop Events zijn geheel vrijblijvend, tenzij Tante Pollewop Events schriftelijk anders heeft aangegeven. 

2.2 Alle door Tante Pollewop Events verstrekte informatie en/of specificaties gelden steeds bij benadering, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is aangegeven zoals bij verkoop van toegangsbewijzen voor evenementen.

2.3 Tante Pollewop Events is gerechtigd voor de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. 

2.4 Indien een aanbieding e.d. van Tante Pollewop Events niet binnen 14 dagen (of, voor zover daarvan sprake is, de in die aanbieding e.d. expliciet aangegeven – andersluidende – periode) door een schriftelijke opdracht of een opdracht per e-mail is gevolgd en door Tante Pollewop Events is bevestigd, komt deze te vervallen. 

2.5 Tante Pollewop Events  behoudt zich zelfs na aanvaarding van de aanbieding door opdrachtgever het recht voor de bij haar gedane bestelling of geplaatste opdracht vormvrij te herroepen. Een dergelijke herroeping zal onverwijld na de ontvangst door Tante Pollewop Events van de aanvaarding geschieden. 

Artikel 3. Verplichtingen Opdrachtgever/ afnemer 

3.1 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, zal opdrachtgever of afnemer op eigen kosten zorgen voor voldoende maatregelen om de veiligheid te waarborgen op de plek waar de opdracht wordt uitgevoerd (waaronder doch niet beperkt tot de veiligheid voor artiesten, medewerkers en bezoekers). Indien reeds afspraken zijn gemaakt over vorenbedoelde maatregelen, is Tante Pollewop Events niettemin gerechtigd om op ieder gewenst moment aanvullende eisen te stellen, wanneer gewijzigde omstandigheden daartoe leiden. 

3.2 Opdrachtgever/ afnemer verplicht zich ertoe om alle risico’s die samenhangen met de uitvoering van de opdracht, waaronder tevens worden begrepen de werkzaamheden en/of het handelen en/of het nalaten van door haar ingeschakelde derden, voor zover mogelijk te verzekeren. In ieder geval is opdrachtgever/ afnemer verplicht om een reguliere AVB-verzekering te sluiten en, indien van toepassing, een beroepsaansprakelijkheidsverzekering. Voorts verplicht opdrachtgever/ afnemer zich om ervoor zorg te dragen dat onder de hiervoor genoemde verzekeringen zijn meeverzekerd de door Tante Pollewop Events bij de uitvoering van de overeenkomst ingeschakelde medewerk(st)er(s) en de door Tante Pollewop Events ter beschikking gestelde zaken. Opdrachtgever/ afnemer is verplicht om afschriften van de polissen van voornoemde verzekeringen op eerste verzoek aan Tante Pollewop Events te verstrekken. 

3.3 Opdrachtgever/ afnemer is gehouden alle informatie waarvan zij weet dan wel waarvan zij behoorde te weten dat deze noodzakelijk is voor de uitvoering van de opdracht, tijdig aan Tante Pollewop Events te verstrekken. Opdrachtgever/ afnemer staat in voor de juistheid en volledigheid van de door haar verstrekte informatie. 

3.4 Opdrachtgever/ afnemer heeft geen aanspraak op enige vorm van schadevergoeding, indien (a) opdrachtgever/ afnemer niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden en Tante Pollewop Events de opdracht geheel of gedeeltelijk geen doorgang laat vinden (waartoe Tante Pollewop Events gerechtigd is) en/of (b) opdrachtgever/ afnemer niet dan wel niet in voldoende mate aan haar verplichtingen heeft voldaan zoals opgenomen in artikel 3.1 en/of 3.2 in deze algemene voorwaarden, Tante Pollewop Events de opdrachtgever daarop schriftelijk heeft gewezen en opdrachtgever desondanks de opdracht wenst te laten doorgaan. 

3.5 Opdrachtgever/ afnemer is verantwoordelijk voor de afdracht van de vergoedingen wegens het gebruik van intellectuele eigendomsrechten van derden (waaronder doch niet beperkt tot Bumarechten). 

3.6 Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, is opdrachtgever/ afnemer verantwoordelijk voor de vereiste toestemming van derden en/of vergunningen, alsmede onderzoek hiernaar. 

3.7 Opdrachtgever/ afnemer is verantwoordelijk voor het handelen en nalaten van de door haar ingeschakelde en/of uitgenodigde derden die bij de opdracht zijn betrokken, zoals bezoeker van een evenement. 

3.8 Opdrachtgever/ afnemer is verantwoordelijk voor eventuele fiscale consequenties en/of betaling (van naheffingen) ten gevolge van de Werkkostenregeling (WKR). opdrachtgever vrijwaart en stelt Tante Pollewop Events volledig schadeloos aangaande aanspraken van derden die opdrachtgever/ afnemer daaromtrent ontvangt. 

 

Artikel 4. Aansprakelijkheid Opdrachtnemer 

4.1 Tante Pollewop Events is gerechtigd bij de uitvoering van de opdracht derden in te schakelen. 

4.2 Tante Pollewop Events is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat zij is uitgegaan van door of namens opdrachtgever/ afnemer verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie. 

4.3 Tante Pollewop Events is slechts aansprakelijk voor schade (i) indien deze schade valt onder de dekking van haar aansprakelijkheidsverzekering en wel tot het bedrag dat door haar verzekering wordt uitgekeerd te vermeerderen met het eigen risico dan wel (ii) indien er sprake is van opzet of grove schuld van haar of collega’s. 

4.4 Indien er (i) geen sprake is van opzet of grove schuld dan wel (ii) de verzekering niet uitkeert, en er toch sprake is van aansprakelijkheid van Tante Pollewop Events, dan is deze aansprakelijkheid beperkt tot enkel directe schade (waarbij aansprakelijkheid voor indirecte schade uitdrukkelijk wordt uitgesloten) met een maximum van € 25.000,-. 

4.5 Tante Pollewop Events is nimmer aansprakelijk voor schade veroorzaakt door (een tekortkoming of onrechtmatig handelen/nalaten van) uitvoerende dienstverleners en/of toeleveranciers,
waaronder tevens begrepen het personeel van die dienstverleners en/of toeleveranciers, die Tante Pollewop Events in verband met of ten behoeve van de uitvoering van – een onderdeel van – de overeenkomst heeft ingeschakeld. 

4.6 Alle vorderingsrechten en andere bevoegdheden, uit welke hoofde dan ook, die opdrachtgever/ afnemer jegens Tante Pollewop Events heeft, dienen binnen 12 maanden na het moment waarop opdrachtgever hiermee bekend werd of redelijkerwijze had kunnen zijn, schriftelijk door Tante Pollewop Events te zijn ontvangen, bij gebreke waarvan deze komen te vervallen. 

4.7 Opdrachtgever/ afnemer vrijwaart Tante Pollewop Events voor aanspraken van derden (waaronder doch niet beperkt tot deelnemers en bezoekers), die in verband met de uitvoering van de opdracht schade lijden. 

4.8 Eventuele door Tante Pollewop Events verstrekte adviezen zijn altijd vrijblijvend en opvolging daarvan komt voor rekening en risico van opdrachtgever/ afnemer. 

4.9 Opdrachtgever/ afnemer evenals Tante Pollewop Events zijn niet aansprakelijk voor de opkomst van de deelnemers van het betreffende evenement. 

4.10 Tante Pollewop is niet aansprakelijk voor schade aan goederen die door opdrachtgever/ afnemer aan haar ter beschikking zijn gesteld. Opdrachtgever/ afnemer zal voor een deugdelijke verzekering zorg dragen. 

 

Artikel 5. Reclame 

Alle reclames dienen, op straffe van verval, schriftelijk bij Tante Pollewop Events te zijn ingediend binnen 30 dagen nadat deze bekend zijn geworden dan wel bekend hadden kunnen zijn. 

 

Artikel 6. Overmacht 

Omstandigheden welke niet aan Tante Pollewop Events te wijten zijn, welke van dien aard zijn dat naleving van de overeenkomst redelijkerwijze niet meer of niet meer in volle omvang gevergd kan worden (zoals doch niet beperkt tot extreem weer, intrekking van een of meerdere vergunningen, nationale rouw en pandemie) geeft haar het recht de opdracht geheel of gedeeltelijk te ontbinden en/of de uitvoering daarvan op te schorten zonder enige verplichting tot schadevergoeding. Tante Pollewop Events behoudt in dat geval haar recht op vergoeding (waaronder doch niet beperkt tot kosten voor door haar ingeschakelde derden). Tante Pollewop Events adviseert opdrachtgever/ afnemer zich tegen deze risico’s te verzekeren. 

 

Artikel 7. Prijs, betaling en annulering 

7.1 De overeengekomen prijs (opdrachtsom) is exclusief BTW en eventuele andere heffingen van overheidswege, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

7.2 Wijzigingen waaronder meerkosten in de oorspronkelijke opdracht van welke aard ook, door of namens opdrachtgever/ afnemer aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij de prijsopgave kon worden gerekend, worden de opdrachtgever/ afnemer extra in rekening gebracht. 

7.3 Als Tante Pollewop Events het aanbod van de opdrachtgever/ afnemer aanvaardt, zendt Tante Pollewop Events, na de retourontvangst van de ondertekende kopie van het contract c.q. bevestigingsformulier, een factuur van tenminste 75% van het totaalbedrag. Deze factuur dient door de opdrachtgever/ afnemer binnen 21 dagen na de factuurdatum en in ieder geval voor de datum dat het evenement gaat plaatsvinden voldaan te zijn. Indien dit niet het geval is kan de opdrachtgever/ afnemer de toegang ontzegd worden. 

7.4 Opdrachtgever/ afnemer is op ieder moment op eerste verzoek van Tante Pollewop Events verplicht zekerheid te stellen voor de voldoening van al hetgeen door haar is verschuldigd. 

7.5 Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen, dient betaling te geschieden binnen de betalingstermijn zoals vermeld op de factuur. De betalingstermijn is een fatale termijn. Opdrachtgever/ afnemer is niet gerechtigd enige betaling op te schorten dan wel te verrekenen. 

7.6 Indien binnen de betalingstermijn geen betaling heeft plaatsgevonden, is opdrachtgever/ afnemer van rechtswege in verzuim. Zij is dan de wettelijke handelsrente verschuldigd (waarbij geldt dat een gedeelte van de maand als een hele maand wordt aangemerkt) alsmede buitengerechtelijke incassokosten van 15% van de hoofdsom met een minimum van € 350,-. 

7.7 Tante Pollewop Events is gerechtigd de opdracht enkel schriftelijk te annuleren. Opdrachtgever/ afnemer dient dan de navolgende kosten aan Tante Pollewop Events te voldoen, in geval van annulering: 

  • a) in de periode tot 9 maanden voor het aanvangsmoment, 30% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); 

  • b) in de periode liggend tussen 9 en 6 maanden voor het aanvangsmoment, 50% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); 

  • c) in de periode liggend tussen 6 en 3 maanden voor het aanvangsmoment, 65% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); 

  • d) in de periode liggend tussen 3 en 2 maanden voor het aanvangsmoment, 75% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt); 

  • e) in de periode liggend tussen 2 en 1 maanden voor het aanvangsmoment, 85% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt) en 

  • f) in de periode liggend tussen 1 maand voor het aanvangsmoment en het aanvangsmoment zelf, 100% van de volledige opdrachtsom (zoals die op het moment van annuleren geldt). De opdrachtsom bedraagt de in de overeenkomst opgenomen opdrachtsom vermeerderd met daarna overeengekomen mutaties. 

7.8 Van een annulering is niet alleen sprake wanneer de bijeenkomst geheel of gedeeltelijk vervalt. Er is ook sprake van een annulering en bovenstaande wanneer het aantal deelnemers meer dan 10% negatief afwijkt van het gereserveerde aantal bij de definitieve boeking. 

7.9 Tot tien werkdagen voor het evenement kan het definitief aantal deelnemers worden doorgegeven met een maximale afwijking van 10% naar beneden. Dit aantal geldt dan als definitief aantal voor de eindfactuur. Bij vermindering van het aantal deelnemers (met een maximale afwijking van 10%) zal het variabele kostendeel op de eindfactuur in mindering worden gebracht. Indien het aantal deelnemers op de dag van uitvoering hoger ligt dan het doorgegeven aantal zal dit worden nagefactureerd tegen de afgesproken prijs per persoon. Dit geldt uitsluitend voor evenementen waarbij dit van toepassing is.

7.10 Indien op het moment van annulering de schade van Tante Pollewop Events hoger is dan de annuleringsvergoeding zoals opgenomen in artikel 7.5 in deze algemene voorwaarden, dan dient opdrachtgever/ afnemer dit hogere bedrag aan Tante Pollewop Events te vergoeden. 

7.11 Op toegangsbewijzen voor evenementen die zowel online als bij de kassa zijn aangeschaft is in géén enkel geval restitutie mogelijk.

 

Artikel 8. Beëindiging en ontbinding

8.1 Onverminderd de aan Tante Pollewop Events verder toekomende rechten is Tante Pollewop Events gerechtigd de overeenkomst zonder nadere ingebrekestelling geheel of gedeeltelijk door middel van een schriftelijke verklaring te ontbinden indien: – opdrachtgever/ afnemer in verzuim is met de nakoming van een of meer verplichtingen uit de overeenkomst; – opdrachtgever/ afnemer in staat van faillissement is verklaard, (voorlopige) surséance van betaling heeft aangevraagd, op hem/haar de toepassing van de wet Schuldsanering Natuurlijke personen van kracht is geworden, zijn bedrijf heeft stilgelegd of heeft geliquideerd, er beslag wordt gelegd op een aanzienlijk deel van zijn vermogen ofwel hij zijn bedrijf aan derden overdraagt. 

8.2 Bij de losse verkoop van tickets voor arrangementen tijdens bijzondere evenementen is Tante Pollewop Events gerechtigd de overeenkomst te ontbinden wanneer er onvoldoende tickets voor een arrangement zijn verkocht. Het aantal tickets dat aangemerkt wordt als ‘onvoldoende’ is door Tante Pollewop Events te bepalen. Bij annulering van een arrangement door Tante Pollewop Events wordt een passend alternatief arrangement aangeboden door Tante Pollewop Events of kan de opdrachtgever/ afnemer er voor kiezen het betaalde bedrag voor de tickets teruggestort te krijgen op zijn/haar rekening door Tante Pollewop Events. 

8.3 In geval van ontbinding blijft het risico van reeds geleverde zaken bij opdrachtgever/ afnemer. De zaken staan dan ter beschikking van Tante Pollewop Events en dienen door deze te worden afgehaald. 

8.4 Indien Tante Pollewop Events (of een door haar ingeschakelde derde) op het moment van de ontbinding (waaronder in dit verband tevens wordt verstaan ontbinding en opschorting als hiervoor bedoeld in artikel 6) reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende op opdrachtgever/ afnemer jegens Tante Pollewop Events rustende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Tante Pollewop Events voor de ontbinding heeft gefactureerd of bedragen die Tante Pollewop Events na de ontbinding nog zal factureren in verband met hetgeen zij ter uitvoering van de overeenkomst voorafgaand aan die ontbinding reeds had verricht of geleverd, blijven derhalve onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar. 

Artikel 9.  Bepalingen omtrent COVID-19 

9.1 Zolang maatregelen vanuit de overheid vanwege COVID-19 van toepassing zijn zal Tante Pollewop Events al het mogelijke in het werk stellen om het evenement binnen de richtlijnen van het RIVM te laten plaatsvinden. Toch blijft opdrachtgever/ afnemer eindverantwoordelijk voor het naleven van deze RIVM richtlijnen door haar gasten. Tante Pollewop Events kan nooit aansprakelijk gesteld worden voor opgelopen besmettingen van COVID 19 tijdens een evenement. 

9.2 Tante Pollewop Events communiceert vooraf over de maatregelen, waarin alle gezondheidsregels worden besproken. 

9.3 Eventuele boetes voortkomend uit het niet naleven van RIVM richtlijnen zullen voor rekening van de opdrachtgever/ afnemer zijn, tenzij dit aan opzet of grove schuld van Tante Pollewop Events te wijten valt. 

9.4 In het geval dat het arrangement geen doorgang kan vinden als gevolg van COVID 19, biedt Tante Pollewop Events de volgende mogelijkheden aan:
– Verplaatsen van het arrangement binnen 1 jaar. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken leveranciers kunnen verplaatsingskosten van toepassing zijn.  

– Voucher, ter waarde van het geboekte arrangement, dat binnen 1 jaar gebruikt dient te worden. Afhankelijk van de voorwaarden van betrokken leveranciers kunnen verplaatsingskosten van toepassing zijn.  

– Annulering van het arrangement tegen de op dat moment werkelijk gemaakte kosten, met een minimum van 25% annuleringskosten.

9.5 Mocht opdrachtgever/ afnemer het arrangement willen annuleren terwijl deze, volgens de richtlijnen, wel zou kunnen doorgaan, dan zullen de gebruikelijke annuleringsvoorwaarden gelden, zie hiervoor artikel 7 van onze algemene voorwaarden. 

 

Artikel 10. Intellectuele eigendomsrechten 

10.1 Tante Pollewop Events wordt uitsluitend rechthebbende van alle bestaande en toekomstige rechten van intellectueel eigendom (waaronder doch niet beperkt tot het auteursrecht) die rusten op of voortvloeien uit werken (in welke vorm dan ook, waaronder doch niet beperkt tot uitgewerkte ideeën, voorstellen, designs en concepten) die Tante Pollewop Events in het kader van de opdracht ontwikkelt en/of heeft (laten) ontwikkelen. Opdrachtgever/ afnemer verkrijgt hierop voor de duur van de opdracht een gebruiksrecht. 

10.2 Opdrachtgever garandeert intellectueel eigendomsrechten van derden te respecteren. Indien Tante Pollewop Events door handelen en/of nalaten van opdrachtgever/ afnemer inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten van derden, zal opdrachtgever/ afnemer Tante Pollewop Events, de werknemers van Tante Pollewop Events en/of door Tante Pollewop Events ingeschakelde derden op het eerste verzoek vrijwaren. 

10.3 Door het in het kader van de opdracht aan Tante Pollewop Events ter beschikking stellen van materialen of werken, van welke aard dan ook, geeft opdrachtgever/ afnemer onvoorwaardelijke toestemming aan Tante Pollewop Events deze materialen en werken op welke wijze dan ook te gebruiken, voor zover dit voor een behoorlijke uitvoering van de opdracht redelijkerwijs vereist is. 

10.4 Opdrachtgever/ afnemer en derden, onderdeel uitmakend van de opdracht zijn gerechtigd geluid, foto- en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij Tante Pollewop Events uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. De geluid-, foto – en/of beeldopnamen mag opdrachtgever/ afnemer en derden onderdeel uitmakend van de opdracht niet zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Tante Pollewop Events worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen. 

10.5 Opdrachtgever/ afnemer zal eventuele rechten van derden op de in het kader van de uitvoering van de overeenkomst gebruikte objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden te allen tijde respecteren. Eventuele licentievergoedingen ter zake (verder) gebruik van deze objecten, materialen, werken, uitvoeringen, ideeën, voorstellen, concepten of methoden, inclusief maar niet beperkt tot vorderingen van collectieve incasso-organisaties zoals BUMA/STEMRA en SENA, zijn niet bij het Honorarium inbegrepen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen, en komen voor rekening van opdrachtgever/ afnemer. 

10.6 Tante Pollewop Events is gerechtigd geluid, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht te maken, tenzij opdrachtgever/ afnemer uitdrukkelijk schriftelijk anders heeft bedongen. Geluid -, foto – en/of beeldopnamen van de opdracht mogen door Tante Pollewop Events zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van opdrachtgever/ afnemer worden gebruikt in interne en externe communicatie-uitingen, tenzij schriftelijk anders overeengekomen. 

 

Artikel 11. Verwerken van persoonsgegevens 

11.1 Indien Tante Pollewop Events bij de uitvoering van de overeenkomst ten behoeve van opdrachtgever/ afnemer persoonsgegevens verwerkt, zijn in aanvulling op de Algemene Verkoopvoorwaarden de onderstaande voorwaarden van toepassing. 

11.2 De begrippen die in deze voorwaarden worden gehanteerd hebben de betekenis die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna: “AVG”) daaraan heeft toegekend of die de rechtspraak daaraan geeft. 

11.3 Bij de verwerking van persoonsgegevens kan opdrachtgever/ afnemer worden aangemerkt als verwerkingsverantwoordelijke, of indien opdrachtgever/ afnemer de persoonsgegevens ten behoeve van een derde partij verwerkt als verwerker. Tante Pollewop Events vervult (afhankelijk van de hoedanigheid waarin opdrachtgever de persoonsgegevens verwerkt) de rol van verwerker of subverwerker. 

 

Artikel 12. Doeleinden van de verwerking 

12.1 Tante Pollewop Events zal de verwerking van persoonsgegevens uitsluitend laten plaatsvinden in het kader van het uitvoeren van de overeenkomst, plus die doeleinden die daarmee redelijkerwijs samenhangen of die met toestemming van de betrokkene worden bepaald. 

12.2 Tante Pollewop Events zal onder de overeenkomst alle persoonsgegevens verwerken van alle categorieën van betrokkenen die bij de uitvoering van de overeenkomst worden opgeslagen, dan wel die op een andere manier aan Tante Pollewop Events worden verstrekt om te worden verwerkt. Indien er bijzondere persoonsgegevens worden verwerkt, dient opdrachtgever dit vooraf aan Tante Pollewop Events te melden en zullen partijen in overleg beoordelen of in dit kader aanvullende maatregelen genomen moeten worden. 

12.3Tante Pollewop Events heeft geen zeggenschap over het doel en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Tante Pollewop Events neemt geen zelfstandige beslissingen over de ontvangst en het gebruik van de persoonsgegevens, de verstrekking aan derden en de duur van de opslag. 

12.4 Opdrachtgever staat ervoor in dat hij, voor zover vereist in de AVG een gegevensverwerkingsregister zal bijhouden. Opdrachtgever vrijwaart Tante Pollewop Events van alle aanspraken en vorderingen die verband houden met het niet of niet-juist naleven van deze registerplicht. 

 

Artikel 13. Verdeling van de verantwoordelijkheid 

13.1 Voor verwerkingen van persoonsgegevens, waaronder in ieder geval begrepen maar niet beperkt tot de verzameling van de persoonsgegevens door de opdrachtgever, verwerkingen voor doeleinden die niet door opdrachtgever aan Tante Pollewop Events zijn gemeld, verwerkingen door derden of voor andere doeleinden, is Tante Pollewop Events niet verantwoordelijk. 

13.2 Opdrachtgever staat ervoor in dat de inhoud, het gebruik en de opdracht tot verwerkingen van persoonsgegevens, niet onrechtmatig zijn en geen inbreuk maken op enig recht van derden. Zakelijke-opdrachtgevers vrijwaren Tante Pollewop Events voor alle aanspraken van derden die voortvloeien uit het niet voldoen aan de voornoemde garantie door de opdrachtgever. 

13.3 De verplichtingen van de opdrachtgever die uit deze voorwaarden voortvloeien, gelden ook voor degenen die persoonsgegevens verwerken onder het gezag van opdrachtgever, zoals werknemers of door hen ingeschakelde derden. 

 

Artikel 14. Doorgifte van persoonsgegevens 

14.1 Tante Pollewop Events verwerkt persoonsgegevens in landen binnen de Europese Economische Ruimte. Opdrachtgever/ afnemer geeft Tante Pollewop Events toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens in landen buiten de Europese Economische Ruimte, met inachtneming van de daarvoor geldende wet- en regelgeving. 

14.2 Tante Pollewop Events zal opdrachtgever/ afnemer op verzoek melden naar welk land of welke landen de persoonsgegevens worden doorgegeven. 

 

Artikel 15. Inschakelen van subverwerkers 

15.1 Opdrachtgever/ afnemer geeft Tante Pollewop Events hierbij toestemming om, in het kader van de overeenkomst en de in deze voorwaarden opgenomen persoonsgegevensverwerking, subverwerkers in te schakelen.  

Tante Pollewop Events zal opdrachtgever/ afnemer op verzoek informeren over welke subverwerkers zij inschakelt. 

15.2 Indien Tante Pollewop Events het voornemen heeft om nieuwe subverwerkers in te schakelen voor het verwerken van persoonsgegevens, dan zal Tante Pollewop Events de opdrachtgever/ afnemer hierover vooraf informeren. Opdrachtgever/ afnemer heeft vervolgens twee weken de tijd om schriftelijk bezwaar te maken tegen dit voornemen. Indien opdrachtgever/ afnemer geen bezwaar maakt binnen de genoemde termijn van twee weken, dan wordt opdrachtgever/ afnemer geacht ermee in te stemmen. 

15.3 De opdrachtgever/ afnemer zal zijn toestemming om andere subverwerkers in te schakelen niet op onredelijke gronden onthouden waarbij de opdrachtnemer zich inspant om de subverwerker ten minste dezelfde verplichtingen op te leggen met betrekking tot de persoonsgegevensverwerking als die tussen opdrachtgever/ afnemer en Tante Pollewop Events zijn overeengekomen. 

 

Artikel 16. Verzoeken van betrokkenen 

16.1 Als een betrokkene een verzoek over zijn persoonsgegevens rechtstreeks richt tot Tante Pollewop Events, zal Tante Pollewop Events het verzoek binnen redelijke termijn doorsturen aan de opdrachtgever/ afnemer. Tante Pollewop Events mag de betrokkene daarvan op de hoogte stellen. 

16.2 Tante Pollewop Events zal de betrokkene rechtstreeks antwoorden indien dat wettelijk verplicht is of hierin een zelfstandige verantwoordelijkheid heeft op basis van de AVG. 

16.3 Tante Pollewop Events is gerechtigd om de kosten van de beantwoording van verzoeken van betrokkenen aan de opdrachtgever/ afnemer in rekening te brengen. 

 

Artikel 17 Toepasselijk recht en bevoegde rechter 

17.1 Op alle rechtsverhoudingen tussen Tante Pollewop Events en opdrachtgever/ afnemer is Nederlands recht van toepassing. Uitsluitend de rechtbank van het arrondissement waarbinnen (de statutaire zetel van) Tante Pollewop Events zich bevindt, is bevoegd om kennis te nemen van geschillen tussen partijen. 

bottom of page